X

Tomato Uttapam


100 /
  • Uttapama

    Uttapama

SS Hotel & Restaurant offer Tasty Tomato Uttapam in Gorakhpur. Order Tomato Uttapam at 100 /- Order Now!

Order Now