X

Plain Uttapam


70 /
  • Uttapama

    Uttapama

SS Hotel & Restaurant offer Tasty Plain Uttapam in Gorakhpur. Order Plain Uttapam at 70/- Order Now!

Order Now