X

Mix Uttapam


120 /
  • Uttapama

    Uttapama

SS Hotel & Restaurant offer Tasty Mix Uttapam in Gorakhpur. Order Mix Uttapam at 120 /- Order Now!